Anmälan om installation av värmepump

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du anmäla eller söka tillstånd för installation av värmepump. Anmälan krävs för värmepump för ytjordvärme, bergvärme, grundvattenvärme och ytvattenvärme. Det krävs anmälan för luftvärmepump om den är för rad- eller parhus inom område med detaljplan.

Med e-tjänsten kan du anmäla eller söka tillstånd för installation av värmepump. Du kan använda e-tjänst för att anmäla värmepump för ytjordvärme, bergvärme och sjövärme.

Tillstånd behövs om värmepumpen ska vara belägen inom vattenskyddsområde. Tillstånd söks genom att frågan "Ligger anläggningen inom vattenskyddsområde?" besvaras med ett "Ja".

Till din anmälan behöver du bifoga en situationsplan i lämplig skala (helst 1:400) som visar fastigheten med byggnader, tillfartsvägar, kollektorns (köldbärarkretsens) eller borrhålets placering samt eventuell gradning (lutning) på borrhålet, egen vattentäkt och avloppsanordning samt, i förekommande fall, grannars vattentäkter och avloppsanordningar.

Observera att du behöver lämna in din anmälan till myndighetsnämnden senast sex veckor innan du planerar att påbörja arbetet.

Om anläggningen ligger inom Natura 2000-område ska en anmälan om tidigt samråd göras till länsstyrelsen.

En avgift tas ut enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige för handläggning av ärendet.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Fastighetsbeteckning
  • Typ av köldmedium samt mängd (kg) i värmepumpen
  • Situationsplan
  • Typ av köldbärarvätska, mängd (liter) samt köldbärarvätskans koncentration (%) i kollektorslang (köldbärarkrets)
  • Grannyttranden från grannar som har tomtgräns inom 10 meter från borrhål

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa