Rekvisition av elevhälsojournal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Elevhälsojournalen är en sekretessbelagd handling som endast elevhälsans medicinska insats har tillgång till. Den följer eleven under alla skolår och ger en viktig information och en samlad beskrivning av elevens hälsa och utveckling. I journalen finns framför allt noteringar om vaccinationer, syn- hörselkontroller, längd- och viktutveckling.

Vi önskar Ditt medgivande till att rekvirera Elevhälsojournalen från föregående skola.

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Kontaktuppgifter vårdnadshavare
  • Kontaktuppgifter elev

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa