Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan gäller anläggningar för dricksvattenförsörjning som 1. i genomsnitt tillhandahåller 10 m3 dricksvatten eller mer per dygn, eller 2. försörjer 50 personer eller fler med dricksvatten. Dricksvatten som tillhandahålls eller används som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet omfattas alltid av anmälan, oavsett verksamhetens storlek.

Provtagning

För dricksvatten som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter (2001:30) om dricksvatten finns särskilda krav på provtagning. Faroanalys samt förslag till program för regelbundna undersökningar med provtagningspunkter och frekvens för normal och utvidgad undersökning ska lämnas in till miljökontoret. Se nämnd föreskrift.

Åtgärder vid problem med vattnet

Om provtagning visar att gränsvärdena i dricksvattenföreskrifterna inte följs, ska verksamhetsutövaren åtgärda detta. Miljökontoret ska genast kontaktas vid otjänligt vatten. Även konsumenterna ska genast kontaktas och informeras om begränsningar i användningen av vattnet, till exempel om vattnet måste kokas. Om vattnet är tjänligt med anmärkning ska orsaken utredas och åtgärdas.

Anmäl förändringar av verksamheten

Anmäl alltid i förväg innan du gör förändringar av verksamheten eller av lokalen. Förändringar kan till exempel vara ändrad beredning, ändrad råvattentäkt och ägarbyte. Om verksamheten upphör ska även meddelas samt gärna byte av företagsadress.

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa